FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नवौं गाउँ सभामा आ.व.२०७८/७९ को लागि प्रस्तुत बजेट नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/25/2021 - 14:57 PDF icon नवौं गाउँ सभामा आ.व..२०७८/७९ को लागि प्रस्तुत बजेट नीति तथा कार्यक्रम

गाउँपालिका स्तरिय तथा वडा स्तरिय बजेट योजना तथा कार्यक्रम आ.व. २०७८/७९

७७/७८ 06/25/2021 - 11:37 PDF icon गाउँपालिका स्तरिय बजेट, योजना तथा कार्यक्रम आ.व. २०७८/७९, PDF icon वडा स्तरिय विस्तृत बजेट योजना तथा कार्यक्रम आ.व. २०७८/७९

गाउँपालिका स्तरिय तथा वडा स्तरिय योजना तथा कार्यक्रम २०७७/७८

७६/७७ 06/30/2020 - 11:59 PDF icon budget2077-78, PDF icon wardwisebudget2077-78

सातौं गाउँ सभामा आ.व. २०७७/०७८ को लागि प्रस्तुत बजेट बक्तब्य, नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 06/28/2020 - 22:26 PDF icon आ.व. २०७७/०७८ को लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम , PDF icon आ.व. २०७७/०७८ को लागि प्रस्तुत बजेट बक्तब्य

पाँचौ गाउँसभामा अध्यक्ष ज्यूबाट आ.व. २०७६/०७७ को लागि प्रस्तुत बजेट बक्तब्य, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट

७६/७७ 12/01/2019 - 12:41 PDF icon पाँचौ गाउँसभामा अध्यक्ष ज्यूबाट आ.व. २०७६/०७७ को लागि प्रस्तुत बजेट बक्तब्य, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, PDF icon आर्थिक ऐन २०७६, PDF icon विनियोजन ऐन २०७६

तेस्रो गाउँसभामा अध्यक्ष ज्यूबाट आ.व २०७५/७६ को लागि प्रस्तुत बजेट बक्तब्य, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट

७५/७६ 06/29/2018 - 13:24 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम २०७५

बजेट तथा कार्यक्रम

७४/७५ 02/22/2018 - 13:54 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम