FAQs Complain Problems

८०/८१

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

आ.व. २०८१।०८२ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागी समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।